De globala målen

Akeab och de globala målen

Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i Akeabs affärsstrategi, och är en viktig del av vårt erbjudande. Som en del av Eleda Group, är vi ledande i Sverige inom infrastrukturtjänster. Genom våra tjänster bidrar vi till den viktiga omställningen till en hållbar och klimatsmartare vardag och ett bättre Sverige.


För att på ett tydligare sätt definiera Akeabs och Eleda Groups hållbarhetsarbete har vi analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi kan bidra mest till. Att arbeta utifrån FN:s 17 mål underlättar framsteg inom hållbarhetsarbetet genom att det skapar ett gemensamt språk, som gör att vi, våra samarbetspartners och andra intressenter står på samma grund.

Fem av målen vi valt att fokusera på är kopplade till vårt tjänsteutbud, och fem mål är sådana vi strävar efter internt. Dessa sistnämnda ska bidra till att hela organisationen förbättras, vilket i längden ska leda till fortsatt konkurrenskraft och stark tillväxt.

Mål kopplade till tjänsteutbud

Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar

Mål kopplade till den interna organisationen

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Mål 17 – Genomförande och partnerskap