Energi & kabel Vi kopplar ihop Sverige

Energi & kabel

Vi bygger infrastruktur för energi, som inkluderar kraftnät, solcellsparker, vindkraftsparker, eller att bygga en ladd-infrastruktur för elfordon. Vi gör arbeten på el-, tele- och fiberledningar, som säkerställer smidiga kommunikation och tillförlitlig energi, både i stadsmiljö och på landsbygden. Under affärsområdet ingår även järnväg där vi utför jobb i järnvägsmiljö så som optojobb, stationsombyggnader och upprustning av kontaktledningar.


Vi på Akeab arbetar inom många olika delar av energisektorn, och bidrar till att skapa förutsättningarna för att samhället ska kunna ställa om till hållbar energi. Det gör vi genom att bygga infrastruktur för energi. Vare sig det handlar om kraftnät, solcellsparker, vindparker, eller att bygga en laddinfrastruktur för den växande andelen elfordon som kör på vägarna, så har vi både djup expertis och brett kunnande inom allt som rör energi.

Akeabs kabelverksamhet har lång erfarenhet av såväl nedgrävning av kablar i stadsmiljöer, med mindre utrymme, eller på landsbygden över större avstånd. Vi utför allt inom el-, tele-, fiber-, koppar- och koaxialkabel, inom såväl totalentreprenad som drift och underhåll. 

Vi lämnar alltid noggrann och komplett dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument, efter genomförd egenkontroll och kvalitetssäkring. Skulle något ändå inträffa kan du känna dig trygg med vår jourtjänst. Vi finns där för att hjälpa till, varje dag och natt, året runt. 

För vidare diskussion om samarbeten, ta gärna kontakt med vår Affärsområdeschef Sofia Andell

Vindkraft

Vi bygger vindkraftverk med hänsyn för den kringliggande miljön, och för klimatets skull. Vindkraft producerar förnybar el, och är en viktig energikälla för omställningen till grön och hållbar energi. 

Vi tar oss an hela vindkraftsuppdrag, vilket innebär att vi förbereder all infrastruktur för att ett vindkraftsverk ska kunna resas. Det innebär bland annat att bredda eller bygga vägar, att förbereda för grundläggning och gjuta solida fundament och att dra och koppla kabeln som ska föra över den genererade energin till kraftnätet.

Vindkraft är ett miljömässigt hållbart sätt att producera energi, och bidrar till att skapa en mer hållbar morgondag. 

Rectangle 5

Laddlösningar

Akeab bygger laddinfrastruktur för elfordon, både för vanlig laddning och snabbladdning. Vi förbereder platsen, drar kablar och kopplar ihop laddstationerna med elnätet, och färdigställer för en leverantör att ta över driften.

Det finns ett stort intresse för elfordon i samhället, och andelen eldrivna fordon ökar snabbt. För att kunna tillgodose det stora intresset behövs en laddinfrastruktur som gör det möjligt för fler att köra eldrivet, och det är där Akeab kommer in. Vi har stor erfarenhet av att anlägga laddinfrastruktur och elinstallationer för olika sorters beställare, och klarar alla olika projekt.  

Solceller

Akeab bygger och installerar solcellsparker. Vi förbereder marken, och drar kablar som sammankopplar solcellerna med elnätet och ser till att den genererade energin kan användas. 

Solceller

Fiber

Mycket av dagens teknik kräver bra och stabila uppkopplingar. Fiber är den bästa lösningen för att leverera båda höga hastigheter av dataöverföring idag såväl som i framtiden.  

Akeab har ett brett erbjudande av olika tjänster kopplat till fiber, vare dig det gäller dragning och installation av fiber, eller andra behov. Vi arbetar med såväl fiber till hemmet och byggnation av fastighetsnät, som utbyggnad av 5G-nätet. Vi kan hantera en fullständig utbyggnad av fibernät, med projektering, dragning och installation, dokumentation och underhåll.

Nyhet2

Kraftnät

Inom kraftnät utför Akeab huvudsakligen drift och underhåll av olika delar av energisystemet i Sverige. Vi driftar och underhåller elnät, på uppdrag av nätägaren, och hjälper till att säkerställa trygg och tillförlitlig elleverans. 

Kraftnat

Järnväg

Järnvägsnätet i Sverige och hela EU genomgår just nu en omfattande modernisering. I ett projekt som kallas Opto 2.0 uppgraderas fibernätet, när det befintliga närmar sig slutet av dess tekniska livslängd. 

Fram till 2030 ska all lagd järnvägs längs stambanorna i Sverige installeras med höghastighets fiberkabel som löper parallellt med spåren, och är viktigt för bland annat signalsystemen som styr tågen. Den snabba uppkopplingen som nu installeras svarar mot dagens behov av snabbare överföring, och förbereder järnvägsnätet för framtidens än högre krav. 

Akea har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra installationen av fiber och implementeringen av Opto 2.0 längs sträckan Nässjö-Hässleholm, en sträcka på drygt 25 mil. I arbetet ingår också stationsombyggnader och upprustning av kontaktledningar. 

Järnväg

Kontakt

Sofie Lundh

Sofia Andell

Affärsområdeschef Energi & Kabel

  E-post